Winkelwagen  

Geen producten

€ 0.00 Verzendkosten
€ 0.00 Totaal

Winkelwagen Afrekenen

Categorieën

KIJK OOK EENS OP...

iDEAL Webshop Keurmerk

Nieuwsbrief

Retourneren

Het is mogelijk dat een product bij ontvangst toch niet is wat u er van had verwacht en om deze reden het product graag wilt retourneren. Dit is geen probleem.

In de wet “koop op afstand” staat alles met betrekking tot retourneren. In deze wet is vastgelegd dat u recht heeft op 14 dagen bedenktijd vanaf het ontvangen van uw bestelling. 

Een retourmelding kunt u uitvoeren door contact met ons op te nemen via info@craftsupplies.nl. U kunt daarin aangeven welk(e) artikel(en) u wilt retourneren. Via de e-mail zullen wij u op de hoogte houden van de status van uw retour.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoegening van het herroepingsrecht door de consument.
 
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping, per email, of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichting van de ondernemer bij herroeping.

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

                                                                                              

Afhandeling van uw retournering:

Wanneer wij uw retouraanvraag hebben geaccepteerd dient u deze zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na leverdatum, naar ons toe te zenden. Bij aankomst van uw pakket zullen we controleren of het product in een acceptabele staat retour is gestuurd. Dit binnen de kaders van de wet “koop op afstand”. Zodra wij uw pakket hebben ontvangen, zullen wij uw retour afhandelen aan de hand van uw eerder opgegeven wensen. Mochten er onduidelijkheden zijn naar aanleiding van uw verzoek dan nemen wij spoedig contact op per e-mail of telefoon.

Klachten:

Ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze artikelen of service.

Mocht dit het geval zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw klacht aan ons kenbaar te maken. U ontvangt altijd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 dagen een reactie op uw klacht. 

U kunt uw klacht op de volgende manieren aan ons kenbaar maken: 


 • Neem per email info@craftsupplies.nl of telefonisch contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar gedurende de werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0641674523. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid proberen op te lossen. 
 • Wij vragen u om uw klacht dan zo compleet mogelijk te omschrijven.
 • Wij zullen uw klacht beoordelen en zo snel mogelijk en naar tevredenheid proberen op te lossen.
 • Zodra we uw klacht hebben ontvangen, sturen we u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  Een definitief antwoord ontvangt u binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging.
 • Bent u het niet eens met de beslissing?
  Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-          Aan:           Craft Supplies

                              Ondernemerscentrum Vlamoven,

                              Vlamoven 34, 6826TN Arnhem

                              info@craftsupplies.nl / info@trend-nl.nl

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffendede 
 • verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
 • herroept/herroepen*

 

-    Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-    [Naam consumenten(en)]

-    [Adres consument(en)]

-    [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.